Souhlasíte s používáním Cookies?


Hodnocení umělecké interpretace a tvorby II

Hodnocení umělecké interpretace a tvorby - webinář

akreditováno u MŠMT pod č. MSMT-537/2022-4-161 

Anotace

Vedení odborné diskuse (odborného dialogu) a sdílení zkušeností nad otázkami metod ve výuce, naplňování klíčových kompetencí v uměleckém vzdělávání, nad otázkami, jak hodnotit interpretované dílo a uměleckou tvorbu ke přispění profesního rozvoje pedagoga na ZUŠ.

Cílem vzdělávacího programu je docílit tolerance, respektu a chápání hodnot v oblasti interpretace uměleckých výkonů a tvorbě žáků (napříč věkem) mezi pedagogy. Dále si klademe za cíl posunout pedagogy v uměleckém prostředí v oblasti sebehodnocení a sebereflexe v umělecké sdílnosti a prezentace. Součástí je pedagogický rozvoj s dopadem na osobnostní rozvoj vzdělávaných žáků v daném uměleckém oboru.

Specifikace

  • Příprava a realizace soutěžního vystoupení se zaměřením na komorní a sólovou hru smyčcových nástrojů
  • Administrativní část: Soulad repertoáru s propozicemi soutěže, správné vyplnění přihlášky - zařazení do kategorie, nejčastější dotazy.
  • Praktická část: Problematika výběru repertoáru, nácviku skladeb s ohledem na specifika komorní hry, správné "načasování" nácviku s ohledem na termíny postupových kol, nejčastější nedostatky při interpretaci komorní i sólové hry, otázka trémy.

Termín: pátek 26. května 2023 v rozsahu 4 hodin - 8:30 - 11:40 

Forma: on-line (link bude rozeslán po uzávěrce, nejpozději 2 dny před konáním webináře)

Lektor: PhDr. Josef Vlach, MgA. Štěpán Graffe (pedagog Konzervatoře Brno, sólový houslista, primárius Graffova kvarteta, umělecký vedoucí orchestru Ars Collegium, člen komorního dua Duo Lyrico)

Cílová skupina: Učitelé ZUŠ

Účastnický poplatek: 800 Kč

Uzávěrka přihlášek: do 15. května 2023 do 12 hodin!


Závazná přihláška


Pro závazné přihlášení vyplňte níže uvedené údaje a klikněte na tlačítko "Odeslat".